NM-sản-xuất
logo4-san-xuat-luoi-thep-b40
logo3-san-xuat-luoi-thep-b40
logo2-san-xuat-luoi-thep-b40

Lưới thép hàn đổ bê tông d4@150

Ô 15x15cm, dây 4mm
Mua ngay

Lưới thép hàn đổ bê tông d4@200

Ô 20x20cm, dây 4mm
Mua ngay

Lưới thép hàn đổ bê tông d6@150

Ô 15x15cm, dây 6mm
Mua ngay

Lưới thép hàn đổ bê tông d6@200

Ô 20x20cm, dây 6mm
Mua ngay

Lưới thép hàn đổ bê tông d8@150

Ô 15x15cm, dây 8mm
Mua ngay

Lưới thép hàn đổ bê tông d8@200

Ô 20x20cm, dây 8mm
Mua ngay

Lưới thép hàn đổ bê tông d10@150

Ô 15x15cm,dây 10mm
Mua ngay

Lưới thép hàn đổ bê tông d10@200

Ô 20x20cm,dây 10mm
Mua ngay

Hàng rào lưới thép hàn dây 4mm

Ô 50×100, khổ 1m6
Mua ngay

Hàng rào lưới thép hàn dây 4mm

Ô 50×150, khổ 1m8
Mua ngay

Hàng rào lưới thép hàn dây 5mm

Ô 50×100, khổ 1m6
Mua ngay

Hàng rào lưới thép hàn dây 5mm

Ô 50×150, khổ 1m8
Mua ngay

Hàng rào lưới thép hàn dây 6mm

Ô 50×100, khổ 1m5
Mua ngay

Hàng rào lưới thép hàn dây 6mm

Ô 50×150, khổ 1m6
Mua ngay

Hàng rào lưới thép hàn dây 6mm

Ô 50×200, khổ 1m7
Mua ngay

Hàng rào lưới thép hàn dây 6mm

Ô 100×200, khổ 1m8
Mua ngay

Rọ đá 2x1x1m

Ô 8x10cm, đan 2.7mm,
viền 3.4mm
Mua ngay

Rọ đá 2x1x0,5m

Ô 8x10cm, , đan 2.7mm,
viền 3.4mm
Mua ngay

Rọ đá 1x1x1m

Ô 8x10cm, , đan 2.7mm,
viền 3.4mm
Mua ngay

Rọ đá 1×0,5×0,5m

Ô 8x10cm, , đan 2.7mm,
viền 3.4mm
Mua ngay

Rọ đá 2x1x1m
bọc nhựa PVC

Ô 8x10cm, đan 3.7mm,
viền 4.4mm
Mua ngay

Rọ đá 2x1x0,5m
bọc nhựa PVC

Ô 8x10cm, đan 3.7mm,
viền 4.4mm
Mua ngay

Rọ đá 1x1x1m
bọc nhựa PVC

Ô 8x10cm, đan 3.7mm,
viền 4.4mm
Mua ngay

Rọ đá 1×0,5×0,5m
bọc nhựa PVC

Ô 8x10cm, đan 3.7mm,
viền 4.4mm
Mua ngay