Rọ đá 2x1x1m
bọc nhựa PVC

Ô 8x10cm, đan 3.7mm,
viền 4.4mm
Mua ngay

Rọ đá 2x1x0,5m
bọc nhựa PVC

Ô 8x10cm, đan 3.7mm,
viền 4.4mm
Mua ngay

Rọ đá 1x1x1m
bọc nhựa PVC

Ô 8x10cm, đan 3.7mm,
viền 4.4mm
Mua ngay

Rọ đá 1×0,5×0,5m
bọc nhựa PVC

Ô 8x10cm, đan 3.7mm,
viền 4.4mm
Mua ngay

Rọ đá 2x1x1m

Ô 8x10cm, đan 2.7mm,
viền 3.4mm
Mua ngay

Rọ đá 2x1x0,5m

Ô 8x10cm, , đan 2.7mm,
viền 3.4mm
Mua ngay

Rọ đá 1x1x1m

Ô 8x10cm, , đan 2.7mm,
viền 3.4mm
Mua ngay

Rọ đá 1×0,5×0,5m

Ô 8x10cm, , đan 2.7mm,
viền 3.4mm
Mua ngay